Kатедра “Топлинна и хладилна техника” е водещото в България академично звено в областта на топлинната и хладилна техника, с установени традиции в обучението на инженерни кадри, научноизследователската, проектно-конструкторската и внедрителската дейност в тази област. Понастоящем в състава на катедрата влизат 11 щатни преподаватели (сред които четирима са хабилитирани и седем са със степен “доктор”), един изследовател и един технически сътрудник. Към катедрата има и двама хонорувани преподаватели. В хода на своето развитие катедрата е установявала партньорства и продължава да си сътрудничи със световно известни университети, компании и организации.

Научете повече