Научната дейност на катедрата е свързана с участие в научноизследователски проекти, част от които са реализирани с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания (ФНИ) и програмите на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Като представител на ТУ-София, в тези проекти катедрата си партнира с редица местни и чуждестранни университети и научни центрове.

Настоящи проекти

В момента няма информация за активни проекти.

Завършени проекти

CryoHub – Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване
CryoHub е проект, финансиран от Европейския съюз, с цел да се разработи и изследва потенциалът на криогенното съхранение на енергия в промишлени хладилници и хранителни предприятия, оборудвани с хладилни съоръжения. Иновативната технология CryoHub се основава на акумулирането на възобновяема енергия като втечнен криогенен газ, използван за частично покриване на студопотребността на хладилните съоръжения, както и за генериране на електроенергия, която се изразходва на място или захранва електроснабдителната система в периоди на пиково потребление.
В този проект ТУ-София си партнира с участници от Великобритания, Франция, Испания и Белгия. Координатор на проекта е London South Bank University.
Период: 2016 – 2021 г.
Ръководител на екипа от ТУ-София: Костадин Фикиин


CryoHub CryoHub

УНИК – Университетски научно-изследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство

УНИК е проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерство на образованието и науката. В резултат от проекта е изграден мащабен научноизследователски комплекс, целящ да разшири обхвата и подобри качеството на изследванията в ТУ-София. Изградената модерна изследователска инфраструктура включва сграда с почти нулево потребление на енергия с 18 научноизследователски лаборатории, както и експериментална площадка за изследване на технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Осъществени са научни изследвания в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Период: 2010 – 2017 г.
Заместник-ръководител на проекта: проф. д-р инж. Никола Калоянов


Експериментална площадка

Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерство на образованието и науката и е реализиран в партньорство между няколко български университета.

Период: 2015 – 2017 г.
Ръководител на екипа от ТУ-София: проф. д-р инж. Никола Калоянов
ICE-E – Подобряване на оборудването за хладилно съхранение в Европа
ICE-E е проект, финансиран от Европейския съюз по програма “Интелигентна енергия – Европа”, с цел намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове от промишлените хладилници в Европа. В този проект ТУ-София си партнира с участници от Великобритания, Италия, Холандия, Дания, Белгия и Чехия.
Период: 2010 – 2012 г.
Ръководител на екипа от ТУ-София: Костадин Фикиин