Конференция на ЕМФ

Научната конференция на Енергомашиностроителния факултет (ЕМФ) се провежда всяка година през септември, в периода на “Дни на науката” на ТУ-София. Катедра “Топлинна и хладилна техника” участва в организацията на конференцията – секция “Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия “. Сред тематичните направления в тази секция са:

  • Термодинамика
  • Топло и масопренасяне
  • Енергийни характеристики на сгради
  • Системи за отопление, вентилация и климатизация
  • Хладилна техника
  • Топлинен комфорт и качество на вътрешната среда
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Енергия и опазване на околната среда
Докладите на конференцията, отговарящи на съответните изисквания, се публикуват в издание, индексирано в Scopus.