Kатедра “Топлинна и хладилна техника” осъществява научна, развойна и внедрителска дейност в областта на отоплителните, вентилационните, климатичните и хладилните системи, енергийните характеристики на сградите, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, топлофизичните свойства на материалите, топлообменните апарати, и други направления от енергийното инженерство. Научната дейност е организирана в рамките на няколко научноизследователски лаборатории с университетски статут, изградени в резултат от активно участие в местни и международни научноизследователски и внедрителски проекти. В научната дейност участват и докторантите на катедрата. Като част от Енергомашиностроителния факултет (ЕМФ) на ТУ-София, катедрата участва и в организацията на научната конференция на ЕМФ – секция “Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия “, която се провежда всяка година през септември.

Научете повече