Традиции и качество

Катедра "Топлинна и хладилна техника" предлага най-доброто в страната обучение в областта на топлинните и хладилни технологии и системи, и осъществява научноизследователска дейност по различни проекти в областта на енергийното инженерство. Научете повече за катедрата и нейните дейности.

За катедрата

Kатедра "Топлинна и хладилна техника" е водещото в България академично звено в областта на топлинната и хладилна техника, с установени традиции в обучението на инженерни...

Обучение

Kатедра “Топлинна и хладилна техника” обучава енергийни инженери в бакалавърската специалност "Топлинни и хладилни технологии и системи" и магистърските специалности "Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност...

Научна дейност

Kатедра “Топлинна и хладилна техника” осъществява научна, развойна и внедрителска дейност в областта на отоплителните, вентилационните, климатичните и хладилните системи, енергийните характеристики на сградите, енергийната...

Кандидатстване и прием

Всяка година в бакалавърската и магистърските специалности на катедрата се приемат нови студенти, като кандидатстването и класирането се осъществява по общите правила на ТУ–София. Учебната година започва в края на септември за бакалавърската програма и в началото на октомври за магистърските. Специалностите на катедрата са в приоритетна област, поради което от 2020 г. са защитени от държавата и приетите по държавна поръчка студенти са освободени от заплащане на семестриални такси...

Новини и събития

Нова магистратура

"Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници" е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, реализирана в партньорство между катедра "Топлинна...

3

специалности и пет докторски програми

30+

учебни дисциплини

1

водещ универститет в страната в направление "Енергетика"

75+

години традиция