Всяка година в бакалавърската и магистърските специалности на катедрата се приемат нови студенти, като кандидатстването и класирането се осъществява по общите правила на ТУ–София. Учебната година започва в края на септември за бакалавърската програма и в началото на октомври за магистърските. Специалностите на катедрата са в приоритетна област, поради което от 2020 г. са защитени от държавата и приетите по държавна поръчка студенти са освободени от заплащане на семестриални такси за целия период на обучение.

Докторските програми се предлагат в три форми на обучение: редовна (с продължителност 3 години), задочна (4 години) и свободна (на самостоятелна подготовка). Ежегодният конкурс за прием в докторските програми на катедрата (редовна и задочна форма) се обявява през септември. Приетите докторанти се зачисляват през февруари, а за неусвоените места конкурсът се преобявява през март.

Може да научите повече за условията за прием и процеса на кандидатстване, като изберете специалност долу.

Изберете специалност

Бакалавър

„Топлинни и хладилни технологии и системи“ е специалност от енергийното инженерство, фокусирана върху системите за отопление, вентилация и климатизация на сградите, както и топлинните и хладилните системи, използвани във всички стопански отрасли.

Магистър

Специалността “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” е фокусирана върху ефективното използване на енергията при крайните потребители – сгради и промишлени системи – и подготвя квалифицирани специалисти за проектиране, проучване, разработване и анализ на топлинни и хладилни системи.

Магистър

“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, в която се изучават технологиите за производство на чиста и устойчива енергия за бъдещето.

Докторски програми

В катедра „Топлинна и хладилна техника” се извършва обучение на докторанти по пет докторски програми от професионално направление “Енергетика”. Докторските програми обхващат целия цикъл на енергопреобразуване – производство, пренос, разпределение и потребление на енергия, както и влиянието му върху околната среда.