Kатедра “Топлинна и хладилна техника” обучава енергийни инженери в бакалавърската специалност “Топлинни и хладилни технологии и системи” и магистърските специалности “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” и “Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници”. Катедрата провежда също така обучение по фундаменталните дисциплини термодинамика и топлопренасяне, както и още няколко учебни дисциплини , в програмите на други специалности на ТУ-София. Приемът в специалностите се осъществява всяка година по общите правила на ТУ-София. Учебната година започва в края на септември за бакалавърската програма и в началото на октомври за магистърските програми. 

Катедрата обучава и докторанти в пет докторски програми от професионално направление 5.4. Енергетика: “Енергопреобразуващи технологии и системи”, “Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране”, “Теоретична топлотехника”, “Промишлена топлотехника”, и “Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация и климатизация”. Ежегодният конкурс за прием в докторските програми на катедрата се обявява през септември. Приетите докторанти се зачисляват през февруари, а за неусвоените места конкурсът се преобявява през март.

За осигуряване на качествено инженерно обучение, катедрата разполага с няколко учебни лаборатории, а за научноизследователската работа на докторантите има изградена модерна експериментална база. Катедрата има установено сътрудничество с местни и чуждестранни университети, както и с предприятия в частния и държавния сектор. Това сътрудничество позволява на част от студентите да придобият стаж по специалността още по време на обучението си, да осъществят контакти с потенциални бъдещи работодатели и да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи.

Може да научите повече за всяка от програмите, като изберете специалност долу.

Изберете специалност

Бакалавър

„Топлинни и хладилни технологии и системи“ е специалност от енергийното инженерство, фокусирана върху системите за отопление, вентилация и климатизация на сградите, както и топлинните и хладилните системи, използвани във всички стопански отрасли.

Магистър

Специалността “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” е фокусирана върху ефективното използване на енергията при крайните потребители – сгради и промишлени системи – и подготвя квалифицирани специалисти за проектиране, проучване, разработване и анализ на топлинни и хладилни системи.

Магистър

“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, в която се изучават технологиите за производство на чиста и устойчива енергия за бъдещето.

Докторски програми

В катедра „Топлинна и хладилна техника” се извършва обучение на докторанти по пет докторски програми от професионално направление “Енергетика”. Докторските програми обхващат целия цикъл на енергопреобразуване – производство, пренос, разпределение и потребление на енергия, както и влиянието му върху околната среда.