Катедра “Топлинна и хладилна техника” води над 30 учебни дисциплини в бакалавърските и магистърските програми на ТУ-София. По-голямата част от тях са включени в четирите категории долу. За да научите повече за конкретните дисциплини, изберете категория.

Фундаментални дисциплини

“Термодинамика” и “Топло и масопренасяне” са фундаментални учебни дисциплини, които дават основа за изучаване на всички профилиращи дисциплини в енергийните специалности. В тези дисциплини се изучават свойствата на веществата и основните закони и физични процеси, свързани с преобразуването и преноса на енергия. Дефинират се основни понятия като топлина, ентропия и обратимост. Обучението по тези дисциплини дава необходимите знания за разбиране на устройството и принципа на функциониране на енергопреобразуващите, топло и масообменните системи, както и на методите за техния анализ. Студентите придобиват умения за съставяне и решаване на математически модели на топлинни процеси и системи.

Топлинни и хладилни технологии и системи

Отоплителни, вентилационни и климатични системи

Системите за отопление вентилация и климатизация са неизменна част от почти всички обитаеми сгради, производствени предприятия и много други обекти и съоръжения, където се използват за осигуряване на здравословна и комфортна среда за обитаване, поддържане на специфичен микроклимат или осъществяване на различни технологични процеси. В серията от дисциплини в областта на отоплителните, вентилационните и климатичните (ОВК) системи са обхващанати съоръженията за производство и разпределение на топлина, сградните и промишлените ОВК инсталации, изискванията за параметрите на микроклимата в различните видове помещения, методите за изчисляване на товарите на помещенията и оразмеряване на ОВК системите, както и други аспекти, свързани с тяхното проектиране, изпълнение, поддръжка, експлоатация, регулиране и управление.

Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти

Хладилна техника

Хладилните системи са важна и незаменима част от производството и съхранението на храни, климатизацията, изчислителните центрове, множество индустриални процеси във фармацевтиката, химическата и текстилната промишленост, втечняването на газове, замразяването на почвени маси в строителството и други. В серията от дисциплини в областта на хладилната техника са застъпени както производството и съхранението на изкуствен студ, така и технологичните процеси, свързани с охлаждане и замразяване на храни и други продукти, а също и приложенията на хладилните машини в системите за отопление, вентилация и климатизация. Придобитите знания, умения и компетентности осигуряват на студентите надеждна основа за успешна реализация във всички професионални аспекти – разработване, проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на хладилни и термопомпени системи.

Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници

Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност при крайните потребители на енергия са сред основните приоритети в енергийната стратегия на Европейския съюз. В серията от дисциплини в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност се разглеждат разполагаемите ресурси и потенциалът за оползотворяване на различните видове ВЕИ, технологиите за производството на електричество, топлина и студ от ВЕИ, начините за интегриране на тези технологии при крайното потребление и приложението им за децентрализирано производство на енергия в контекстра на “умните” енергийни мрежи. В отделни дисциплини се изучават принципите на инженерната екология и методите за анализ на енергийните характеристики на сгради.