Катедра “Топлинна и хладилна техника” обучава студенти по две магистърски специалности: “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” и “Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници”. Двете програми обхващат основните компоненти на устойчивото енергийно развитие – производството на енергия, съобразено с опазване на околната среда и осигуряване на енергийна сигурност и независимост, и ефективното използване на енергията при крайните потребители. Завършилите тези специалности придобиват магистърска степен с професионална квалификация “енергиен инженер”. Може да научите повече за всяка от програмите, като изберете специалност долу.

Изберете специалност