В катедра „Топлинна и хладилна техника” се извършва обучение на докторанти по пет докторски програми от професионално направление "Енергетика", които обхващат целия цикъл на енергопреобразуване – производство, пренос, разпределение и потребление на енергия, както и влиянието му върху околната среда.

Енергопреобразуващи технологии и системи

В тази програма се осъществяват научни изследвания, свързани с преобразуване и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за производство на топлина и студ, включително чрез слънчеви, геотермални и термопомпени системи, а също така и комбинирани системи за производство на електричество, топлина и студ, и други високоефективни и екологосъобразни енергопреобразуващи технологии и системи. Изследват се енергийните и екологични характеристики на сгради и промишлени системи, с цел повишаване на енергийната, икономическата и екологичната им ефективност.

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране

В тази програма се решават научноизследователски проблеми, свързани с комбинирани системи за среднотемпературно и нискотемературно охлаждане и замразяване, включително криогенни технологии, както и целия цикъл на използване на изкуствения студ в различните области на химическата и хранителната промишленост и сградите.

Теоретична топлотехника

В тази програма се изследват топлофизичните и термодинамични свойства на веществата и материалите, и методите за термодинамичен анализ. Осъществяват се фундаментални изследвания в областта на термодинамиката и топлопренасянето.

Промишлена топлотехника

В тази програма се решават научноизследователски проблеми, свързани с приложенията на топлинните и хладилните системи в индустрията и начините за повишаване на енергийната, икономическата и екологичната им ефективност.

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация и климатизация

Научните изследвания в тази програма обхващат системите за отопление, вентилация и климатизация на сгради и промишлени обекти, системите за централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване, топлинните и хладилни системи за осигуряване на параметрите на микроклимата в сградите.

Образователна и научна степен “доктор” се придобива след успешно защитен дисертационен труд. В зависимост от научната област, по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в този план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд, под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни и приложни приноси.

Обучението дава знания и умения за решаване на комплексни научни проблеми, за ръководене на конструкторски, технологични и научни звена, както и за обучение на студенти във висши учебни заведения. Катедрата разполага със съвременна експериментална база, изградена въз основа на участието в научноизследователски проекти, която дава възможности за осъществяване на научните изследвания на докторантите.

Докторските програми се предлагат в три форми на обучение: редовна (3 години), задочна (4 години) и свободна (на самостоятелна подготовка). Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено. Ежегодният конкурс за прием в докторските програми на катедрата (редовна и задочна форма) се обявява през септември. Приетите докторанти се зачисляват през февруари, а за неусвоените места конкурсът се преобявява през март. За актуална информация за обявените конкурси и процеса на кандидатстване изберете “Кандидатствайте сега”.