Хладилните системи са важна и незаменима част от производството и съхранението на храни, климатизацията, изчислителните центрове, множество индустриални процеси във фармацевтиката, химическата и текстилната промишленост, втечняването на газове, замразяването на почвени маси в строителството и други.

Освен за охлаждане, хладилните машини (термопомпи) се използват и за отопление, чрез оползотворяване на нископотенциални и възобновяеми енергийни източници. Заради високата си ефективност, термопомпите намират все по-широка перспектива за развитие. През последното десетилетие, освен в конвенционалните приложения, хладилните и термопомпени системи придобиха значимост и в контекста на така наречената „умна мрежа“.

В катедра „Топлинна и хладилна техника“ се преподават серия от дисциплини в областта на хладилната техника, в които са застъпени както производството и съхранението на изкуствен студ, така и технологичните процеси, свързани с охлаждане и замразяване на храни и други продукти, а също и приложенията на хладилните машини в системите за отопление, вентилация и климатизация. Придобитите знания, умения и компетентности осигуряват на студентите надеждна основа за успешна реализация във всички професионални аспекти – разработване, проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на хладилни и термопомпени системи.

Хладилна техника

Код: BHRTS31          Кредити: 6

В тази дисциплината се изучават термодинамичните процеси в хладилните и термопомпени системи и свойствата на хладилните агенти. Студентите се запознават с основните видове хладилни машини и съставящите ги елементи. За провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината има изградена учебна лаборатория по “Хладилна техника и технологии”.

Хладилници и хладилни инсталации

Код: BHRTS36 (+BHRTS43)          Кредити: 6 (+4)

Дисциплината запознава подробно студентите с конструкцията и характеристиките на отделните елементи на хладилните системи и ги подготвя за цялостния процес на проектиране на хладилни системи и центрове. Към тази дисциплина има курсов проект, в който студентите прилагат придобитите знания и умения за разработване на проект на промишлен хладилник.

Охлаждане и замразяване

Код: METEE06.1          Кредити: 4

Дисциплината разглежда нестационарните топло и масообменни процеси при хладилната обработка на храни и други продукти и апаратите и съоръженията, в които се осъществяват.

Системи за студоснабдяване

Код: METEE06.2          Кредити: 4

В дисциплината се разглеждат комплексни конфигурации на директни и индиректни хладилни и термопомпени системи и тяхната системна интеграция.