Системите за отопление, вентилация и климатизация са неизменна част от почти всички обитаеми сгради, производствени предприятия и много други обекти и съоръжения, където се използват за осигуряване на здравословна и комфортна среда за обитаване, поддържане на специфичен микроклимат или осъществяване на различни технологични процеси.

Поради широкото си разпространение, системите за отопление, вентилация и климатизация са един от най-големите консуматори на енергия в света. Това прави осигуряването на ефективни и екологични решения за тях основен елемент от устойчивото енергийно развитие. Същевременно, голяма част от времето си хората в развитите страни прекарват в затворени помещения, в които качеството на обитаемата среда зависи до голяма степен от тези системи.

В катедра „Топлинна и хладилна техника“ се преподават серия от дисциплини в областта на отоплителните, вентилационните и климатичните (ОВК) системи, използвани в сградите и промишлеността. Дисциплините обхващат съоръженията за производство и разпределение на топлина, сградните и промишлените ОВК инсталации, изискванията за параметрите на микроклимата в различните видове помещения, методите за изчисляване на товарите на помещенията и оразмеряване на ОВК системите, както и други аспекти, свързани с проектирането, изпълнението, поддръжката, експлоатацията, регулирането и управлението на тези системи.

Отоплителна техника

Код: BHRTS32 (+BHRTS39)         Кредити: 6 (+4)

В дисциплината се разглеждат системите за отопление в жилищни, обществени и промишлени сгради. Изучават се методики за определяне на топлинните баланси на помещенията при зимни условия. Разглеждат се конструктивните и експлоатационни характеристики на различните видове отоплителни тела. Студентите получават знания за структурните схеми, функционалните особености на системите за отопление, както и за методите за топлотехническото и хидравличното им оразмеряване.  Разглеждат се системи и съоръжения за производство и разпределение на топлина. Студентите се запознават със съвременните изисквания за топлинна изолация на сгради и с мерките за постигане на икономия на енергия в системите за отопление. Към дисциплината има и курсов проект.

Промишлена вентилация и обезпрашаване

Код: BHRTS35          Кредити: 6

В дисциплината се изучават всички етапи на засмукване, транспортиране, пречистване и специални обработки на замърсен и чист въздух в промишлените предприятия. Разглеждат се следните основни теми: теория на въздушните потоци; естествена вентилация; вентилатори и въздухопроводи; системи за общообменна вентилация; местни смукателни инсталации; принципи на обезпрашаването; филтри и прахоуловители.

Топло и масообменни системи

Код: BHRTS37          Кредити: 6

Дисциплината запознава студентите с основните видове масообменни процеси, апарати и инсталации, с протичащите в тях топло и масообменни процеси, както и с процесите на сушене на различни видове материали. Дават се методите на изчисление и топлотехнически схеми на уредби и процеси на сорбция, дестилация и ректификация, изпарение и кристализация на разтвори в химическата, хранителната и биотехнологичната промишленост.

Климатизация на въздуха

Код: BHRTS42 (+BHRTS49)         Кредити: 6 (+4)

В дисциплината се изучават основните схеми, по които се изграждат системите за климатизация на въздуха в сградите и промишлените предприятия, принципът им на действие, методиките за тяхното топлинно, хидравлично, аеродинамично и конструктивно пресмятане. Към дисциплината има и курсов проект.

Топлинно стопанство

Код: BHRTS44          Кредити: 5

Дисциплината запознава студентите с топлинните стопанства на сгради и промишлени обекти. Студентите придобиват знания и опит в областта на проектиране, изпълнение, експлоатация и управление на топлинни системи.

Моделиране и управление на топлинни процеси

Код: METEE01          Кредити: 4

Дисциплината запознава студентите с методите и средствата на математическото моделиране и компютърно симулиране на топлинни процеси при проектирането на системите за управление и при анализа на поведението на комплексни динамични системи от топлотехниката. Използва се моделно базиран подход на основата на линейни и нелинейни системи със съсретодочени параметри.  Практическата част от курса е подпомогната от софтуер, осигуряващ графичен потребителски интерфейс за построяване на моделите във вид на блокови диаграми. Всеки студент получава лицензирано копие на използвания софтуер и разработва курсова задача, свързана със създаването на комплексен модел на процесите и системата за автоматично регулиране на конкретна топлотехническа система и анализ на поведението на систената при зададени условия.

Системи за поддържане на микроклимата в сгради

Код: METEE07.1          Кредити: 4

Тази дисциплина разширява познанията на студентите в областта на системите за отопление, вентилация и климатизация на сгради. Разглеждат се следните основни теми: топлинен комфорт и параметри на микроклимата; варианти на решения на отоплителни и котелни инсталации; комбинирани решения за битово горещо водоснабдяване; хидравлично балансиране; шумозаглушаване и акустика; регулиране и отчитане на потреблението на топлина; системи за вентилация и климатизация в гражданското строителство; системи за климатизация на чисти помещения; системи за климатизация с променлив дебит на хладилния агент; обезмъглителни инсталации; двустепенна рекуперация на топлина.

Промишлени топлотехнически системи

Код: METEE05.1          Кредити: 4

Дисциплината дава конкретни теоретични и практически познания по топлотехническите системи на индустриални обекти, инсталациите за оползотворяване на отпадна и вторична топлина от индивидуални топлинни системи и интензификацията на топлообмена в промишлени обекти. Разглеждат се следните основни теми: технологични парокондензни системи; технологични процеси с открито изгаряне на горива; системи за изгаряне на горими отпадъци; инсталации за технологични газовe; инсталации за оползотворяване на отпадна и вторична топлина от индивидуални топлинни системи; интнзифициране на топлообмена чрез въздействие върху граничния слой при еднофазни флуиди, интензификация на топлообмена чрез оребряване и интензификация на топлообмена при промяна на агрегатното състояние и вдухване на газ в течност.

Хидравлика в системи за отопление и охлаждане

Код: METEE07.3          Кредити: 4

В дисциплината се разглеждат методите за хидравлично балансиране на системи за отопление и охлаждане. Студентите изучават как да оразмеряват регулиращи органи и хидравлични изравнители, да съставят сложни хидравлични схеми, да оценяват поведението на системите при частичен товар, както и влиянието на хидравличния режим върху ефективността им.

Очистване на въздух и газове

Код: METEE10          Кредити: 4

В дисциплината са обхванати следните основни теми: проблеми, свързани с опазване на околната среда; видове и свойства на замърсителите на въздуха и отпадните газове от различни индустриални производстава, селското стопанство, транспорта и енергетиката; механични, физически и химически процеси за очистване; съоръжения за очистване – параметри, конструкция, изисквания за монтаж и експлоатация.

Газоснабдителни системи

Код: METEE11          Кредити: 4

В дисциплината се разглеждат основните принципи при изграждане на газоснабдителните системи. Акцентирано е върху свойствата и параметрите на природни и изкуствени горими газове. Разглеждат се и автоматичната газоразпределителна станция, газоразпределителната мрежа, газорегулаторните пунктове, хидравличното оразмеряване на газопроводите, методите и средствата за регулиране, обезопасяване и измерване на разход на газ, сградните газови инсталации, битовите газови потребители и отвеждането на димни газове.