“Термодинамика” и “Топло и масопренасяне” са фундаментални учебни дисциплини, които дават основа за изучаване на всички профилиращи дисциплини в енергийните специалности.

В тези дисциплини се изучават свойствата на веществата и основните закони и физични процеси, свързани с преобразуването и преноса на енергия. Дефинират се основни понятия като топлина, ентропия и обратимост. Обучението по тези дисциплини дава необходимите знания за разбиране на устройството и принципа на функциониране на енергопреобразуващите, топло и масообменните системи, както и на методите за техния анализ. Студентите придобиват умения за съставяне и решаване на математически модели на топлинни процеси и системи.

Дисциплините “Термодинамика” и “Топло и масопренасяне” се изучават самостоятелно в специалността “Топлинни и хладилни технологии и системи”, следвани от дисциплината “Топлообменни апарати” и всички профилиращи дисциплини от учебния план. Поради фундаменталния си характер, тези дисциплини се изучават и в другите машинни специалности на ТУ-София, като в някои програми са включени в обединен формат като “Термодинамика и топлопренасяне” или “Топлотехника”. В магистърската специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” се изучава и дисциплината “Термодинамични анализи”, която надгражда знанията придобити в курса по “Термодинамика”.

Термодинамика

Код: BHRTS25          Кредити: 7

Дисциплината обхваща класическата термодинамиката, изучаваща процесите на преобразуване на енергията на макроскопично ниво. Студентите се запознават със смисъла на основни понятия като термодинамична система, термодинамичен процес, температура, налягане, специфичен обем, термично равновесие, топлина, работа, топлинен капацитет, идеален газ и други. Изучава се теоретичната основа на термодинамиката – първия и втория принцип на термодинамиката, обратимостта на процесите, ентропията като основен термодинамичен параметър, както и фундаменталния принцип на действие на топлинните двигатели и хладилните машини. Студентите се запознават с устройството и елементите, изграждащи системите за преобразуване на енергия. Изучават се термодинамичните процеси и цикли, свързани с работата на двигатели с вътрешно горене, газотурбинни уредби, цикъл на Ренкин, компресори, дюзи и дифузори, хладилни машини и термопомпи. Изучават се и основите на психрометрията.

Топло и масопренасяне

Код: BHRTS26          Кредити: 7

В тази дисциплина се изучават процесите на пренос на енергия чрез топлопроводност, конвекция и топлинно излъчване. Разглеждат се и сходните масообменни процеси.  Изучават се основните физични закони, описващи топлопреносните процеси на макроскопично ниво, свързаните с тях топлофизични свойства на веществата и преносни коефициенти, както и математическият апарат за съставяне и решаване на модели на тези процеси. Студентите придобиват разбиране за факторите, определящи интензивността на топлообмена и ефективността на топлинните системи.

Топлообменни апарати

Код: BHRTS30          Кредити: 5

В дисциплината се изучават видовете и конструкцията на топлообменните апарати и основните методи за техните топлинни, хидравлични и икономически пресмятания.

Термодинамични анализи

Код: METEE02          Кредити: 4

Тази дисциплина надгражда знанията на студентите в областта на термодинамиката, като акцентът е поставен върху ексергийния анализ на термодинамичните системи и свойствата на хладилните агенти.