Тази магистърска специалност е фокусирана върху ефективното използване на енергията при крайните потребители - сгради и промишлени системи - и подготвя квалифицирани специалисти за проектиране, проучване, разработване и анализ на топлинни и хладилни системи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магистър
Енергиен инженер

Специализация в областта на отоплителните, вентилационните, климатичните и хладилните системи; енергийната ефективност в сградите и промишлеността

Водещ университет в страната

Най-висока акредитационна оценка в направление "Енергетика" от всички висши училища в България

1 година
(2 семестъра)

Обучението се предлага в едногодишна или двугодишна програма (с допълнителни дисциплини), в зависимост от завършената бакалавърска степен.

11 учебни дисциплини
60 кредита

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Значимост

Всички жилищни, търговски, офисни, обществени и други видове сгради, изчислителните центрове, транспортните средства, логистичните центрове, производството, транспорта и съхранението на храни и медикаменти, химическата, биотехнологичната и текстилната промишленост, както и много други обекти и съоръжения, изискват наличието на топлинни и хладилни технологии за осигуряване на здравословна и комфортна среда за обитаване, поддържане на специфичен микроклимат или осъществяване на различни технологични процеси.

В световен мащаб тези технологии консумират огромни количества енергия. Затова осигуряването на енергийноефективни, екологични и икономически ефективни решения за тях е основен елемент от устойчивото енергийно развитие. Това прави енергийните инженери, специализирани в тази област, ценени и търсени като професионалисти в различни предприятия и институции от частния и държавния сектор, включително:

 • Предприятия, занимаващи се проектантска, инженерингова, консултантска или търговска дейност в областта на системите за отопление, вентилация, климатизация и охлаждане, както и в областта на енергийна ефективност;
 • Предприятия в енергийния сектор, включително централи за производство на енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, както и топлофикационни и газоразпределителни дружества;
 • Производствени и други предприятия в областта на хранителната, химическата, биотехнологичната и текстилната промишленост, строителството, транспорта, селското стопанство и екологията;
 • Предприятия за производство на компоненти за топлинни, вентилационни, хладилни и други енергопреобразуващи системи;
 • Всички предприятия в областта на хладилната верига – от производството, съхранението и транспорта до крайните потребители на охладени и замразени продукти;
 • Научноизследователски центрове и лаборатории, занимаващи се с изследователска и развойна дейност в областта на енергийното инженерство;
 • Национални и международни институции в областта на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.

Квалификация

Специалността е предназначена за подготовката на енергийни инженери със знания и умения за проектиране, разработване, конструиране, анализ, диагностика, поддръжка и експлоатация на топлинни и хладилни системи в сгради и промишлени предприятия.

Магистърската степен осигурява по-високо ниво на знания и професионална квалификация от бакалавърската. Обучението в магистърската програма развива способностите на студентите за самостоятелно и критично мислене, анализ, формулиране на концепции, решаване на сложни задачи, както и за структурирането, писането и представянето на технически и научни публикации. Това дава възможност на завършилите я инженери да осъществяват и ръководят дейности, изискващи по-висока квалификация, включително изследователска и развойна дейност. Завършването на тази магистърска специалност е предпоставка и за придобиването на пълна проектантска правоспособност за някои части от инвестиционните проекти.

Избирайки тази специалност:

 • Ще разширите и задълбочите познанията си за топлинните и хладилните технологии и системи и техните приложения. 
 • Ще придобиете нови знания и умения за разработването, дизайна, управлението, диагностиката, моделирането и анализа на топлинните и хладилните системи.
 • Ще се запознаете с различни подходи за енергийно моделиране и симулиране, технико-икономическа оценка и сравнителен анализ на енергопреобразуващите технологии в сградите и промишлеността.
 • Ще се запознаете със съответните подходи, методи и национални и международни стандарти в областта на енергийната ефективност.
 • Ще научите как да осигурявате нуждите на енергийните потребители, опазвайки околната среда и ценните ресурси на земята, като прилагате съвременни, ефективни и екологосъобразни решения. 
Обучението по специалността се предлага в едногодишна или двугодишна програма, в зависимост от завършената бакалавърска степен:
 • В едногодишната програма се приемат завършилите бакалавърска или магистърска степен по специалности от област на висше образование 5. Технически науки или професионални направления 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.
 • Двугодишната програма е в два варианта, като в тях се приемат завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 4.1 Физически науки или област 9. Сигурност и отбрана (Вариант 1); и завършилите със степен “професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.4. Енергетика (Вариант 2).

Едногодишна програма

Обучението е с продължителност 2 семестъра и включва 11 учебни дисциплини и дипломно проектиране (общо 60 кредита по ЕСНТК):
 • Компонент 1 (17 кредита): По дисциплините Приложна математика, Термодинамични анализи, Моделиране и управление на топлинни процеси, както и една избираема дисциплина от областта на механика на флуидите, се изучават различни аналитични и числени методи, приложими при проектирането, моделирането и анализа на енергопреобразуващи технологии и системи;
 • Компонент 2 (33 кредита): По дисциплините Системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, Енергийни характеристики на сгради, Очистване на въздух и газове, Газоснабдителни системи и още три избираеми дисциплини в областта на топлинната и хладилната техника се изучават приложенията, техническите и енергийните характеристики на енергопреобразуващите технологии в сградите и промишлеността, като основно място е отделено на методите за оценка и анализ на енергийната ефективност на нови и съществуващи обекти;
 • Обучението завършва с разработване на дипломна работа (10 кредита) под ръководството на преподавател от катедрата.
Пълния учебен план може да видите тук.

Двугодишна програма

Двугодишната програма е с продължителност 4 семестъра и включва 23 учебни дисциплини и дипломно проектиране (общо 120 кредита по ЕСНТК):
 • Първата година (60 кредита) е подготвителна и включва обучение по термодинамика, топлопренасяне, механика на флуидите, отоплителна техника, хладилна техника, промишлена вентилация, климатизация на въздуха и други базови дисциплини в областта на топлинната и хладилната техника, със специфични особености за двата варианта. Целта е студентите да придобият необходимата подготовка за изучаване на дисциплините от основната част от учебния план (втората година);
 • Обучението във втората година (60 кредита) е идентично с това в едногодишната програма.

Учебни дисциплини

Повече за учебните дисциплини в програмата, водени от катедра "Топлинна и хладилна техника", може да научите тук.

Основното изискване за прием в магистърската програма е наличието на диплома за висше образование (или преодставяне на съответната академична справка) в някоя от посочените долу области и професионални направления:

 • За прием в едногодишната програма могат да кандидатстват завършилите бакалавърска или магистърска степен по специалности от област на висше образование 5. Технически науки или професионални направления 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.
 • Двугодишната програма е в два варианта, като в тях се приемат завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 4.1 Физически науки или област 9. Сигурност и отбрана (Вариант 1); и завършилите със степен “професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.4. Енергетика (Вариант 2).

Класирането на кандидат-студентите се основава на оценките от предходните етапи на обучение. Документи за кандидатстване се подават в катедра "Топлинна и хладилна техника". За повече информация и кандидатстване може да се свържете директно с нас:


 

Дипломиране