„Топлинни и хладилни технологии и системи“ е специалност от енергийното инженерство, фокусирана върху системите за отопление, вентилация и климатизация на сградите, както и топлинните и хладилните системи, използвани във всички стопански отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бакалавър
Енергиен инженер

Специализация в областта на отоплителните, вентилационните, климатичните и хладилните системи

Водещ университет в страната

Най-висока акредитационна оценка в направление "Енергетика" от всички висши училища в България

Защитена специалност

От 2020 г. това е защитена от държавата специалност и приетите по държавна поръчка студенти не заплащат такси за обучение.

4 години
(8 семестъра)

Обучението се провежда само в редовна форма и е на български език.

51 учебни дисциплини
240 кредита

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Значимост

Всички жилищни, търговски, офисни, обществени и други видове сгради, изчислителните центрове, транспортните средства, логистичните центрове, производството, транспорта и съхранението на храни и медикаменти, химическата, биотехнологичната и текстилната промишленост, както и много други обекти и съоръжения, изискват наличието на топлинни и хладилни технологии за осигуряване на здравословна и комфортна среда за обитаване, поддържане на специфичен микроклимат или осъществяване на различни технологични процеси.

В световен мащаб тези технологии консумират огромни количества енергия. Затова осигуряването на енергийноефективни, екологични и икономически ефективни решения за тях е основен елемент от устойчивото енергийно развитие. Това прави енергийните инженери, специализирани в тази област, ценени и търсени като професионалисти в различни предприятия и институции от частния и държавния сектор, включително:

 • Предприятия, занимаващи се проектантска, инженерингова, консултантска или търговска дейност в областта на системите за отопление, вентилация, климатизация и охлаждане, както и в областта на енергийна ефективност;
 • Предприятия в енергийния сектор, включително централи за производство на енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, както и топлофикационни и газоразпределителни дружества;
 • Производствени и други предприятия в областта на хранителната, химическата, биотехнологичната и текстилната промишленост, строителството, транспорта, селското стопанство и екологията;
 • Предприятия за производство на компоненти за топлинни, вентилационни, хладилни и други енергопреобразуващи системи;
 • Всички предприятия в областта на хладилната верига – от производството, съхранението и транспорта до крайните потребители на охладени и замразени продукти;
 • Научноизследователски центрове и лаборатории, занимаващи се с изследователска и развойна дейност в областта на енергийното инженерство;
 • Национални и международни институции в областта на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.

Квалификация

Бакалавърската програма е насочена към подготовката на инженери със знания и умения за проектиране, разработване, конструиране, анализ, диагностика, поддръжка и експлоатация на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни системи, както и системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.

В допълнение, избирайки тази специалност:

 • Ще получите солидна теоретична и практическа общоообразователна и инженерна подготовка, приложима във всички научни и професионални области.
 • Ще се научите да прилагате различни методи и софтуери за решаване комплексни инженерни задачи.
 • Ще се запознаете с приложенията на топлинните и хладилните системи и с подходящите технологии и инженерни решения за всяко от тях. 
 • Ще се запознаете с  възможностите за оползотворяване на различните енергийни ресурси – традиционни и алтернативни – чрез високоефективни генератори на топлина и студ. 
 • Ще научите как да осигурявате нуждите на енергийните потребители, опазвайки околната среда и ценните ресурси на земята, като прилагате съвременни, ефективни и екологосъобразни решения. 

Общи характеристики

Обучението е с продължителност 4 години (8 семестъра) и включва 51 учебни дисциплини, както и общо 9 седмици практика. Обучението включва изготвянето на няколко курсови проекта  и завършва с разработване и защита на дипломна работа. Учебните дисциплини и дипломната работа носят общо 240 кредита по ЕСНТК. Пълния учебен план може да видите тук.

Етапи

Обучението по специалността е изградено на четири етапа:
 • Първи етап (109 кредита): Студентите придобиват необходимите общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, механиката, свойствата на материалите, електротехниката и електрониката, информационните технологии, компютърното проектиране и моделиране. Изучават се и няколко семестъра чужд език.
 • Втори етап (26 кредита): Изучават се фундаменталните и ключови за енергийното инженерство дисциплини Термодинамика, Механика на флуидите и Топло и масопренасяне, които осигуряват необходимата база от знания за разбиране на физиката на основните енергопреобразуващи и преносни процеси и на техните математически модели. Към тази основополагаща група влиза и дисциплината Топлообменни апарати, където се изучават методите за оразмеряване и анализ на топлообменните апарати, представляващи основен елемент от топлинните и хладилните системи.
 • Трети етап (95 кредита): Върху натрупаната база от знания се изгражда специализираща част от обучението, в която основно място заемат дисциплините: Отоплителна техника, Хладилна техника, Климатизация на въздуха, Топло и масообменни системи, Промишлена вентилация и обезпрашаване, Хладилници и хладилни инсталации, Горивна техника и технологии, Топлоснабдяване и газоснабдяване, Топлотехнически измервания и уреди, Регулиране и управление на топлинни процеси, Възобновяеми енергийни източници, Инженерна икономика, Инженерна екология, и други.
 • Последният етап от обучението (10 кредита) е разработването на дипломна работа под ръководството на преподавател от катедрата.

Учебни дисциплини

Повече за учебните дисциплини в програмата, водени от катедра "Топлинна и хладилна техника", може да научите тук.

Всяка година в специалността се приемат нови студенти, като учебната година започва в края на септември. От 2020 г. това е защитена от държавата специалност и приетите по държавна поръчка студенти не заплащат семестриални такси за обучение.​

Кандидатстването и класирането се осъществява по общите правила на ТУ–София.  За кандидатстване са необходими диплома за средно образование и по избор оценката от едно от следните:

 • тест по математика, провеждан от университета;
 • държавен зрелостен изпит по математика, физика или български език и литература.

За подробна информация за кандидат-студентската кампания на ТУ-София изберете "Кандидатствайте сега".


Дипломиране