“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, в която се изучават технологиите за производство на чиста и устойчива енергия за бъдещето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магистър
Енергиен инженер

Специализация в областта на възобновяемата енергия

Водещ университет в страната

Най-висока акредитационна оценка в направление "Енергетика" от всички висши училища в България

Интердисциплинарна програма

Програмата обединява знания от различни инженерни дисциплини и ресурси на няколко катедри от университета.

1 година
(2 семестъра)

Обучението се предлага само в редовна форма и е на български език.

11 учебни дисциплини
60 кредита

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Значимост

Световната тенденция в развитието на енергийния сектор включва драстично нарастване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Дългосрочната стратегия на Европейския съюз, отразена в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., предвижда те да станат основния източник на енергия за потребителите в Европа. Това е приоритетна стратегическа цел, свързана с опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот, и осигуряването на енергийна сигурност и независимост.

Обучението по тази специалност цели да подготви квалифицирани енергийни инженери, които със своите знания, умения и компетенции могат да допринесат за постигането на тази стратегическа цел, заемайки различни длъжности в частния и в публичния сектор – от специализирани фирми и отдели, занимаващи се с проучване, разработване, планиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, или други дейности, свързани с реализацията на проекти за производство на енергия от ВЕИ; до правителствени и неправителствени организации на местно, национално и международно равнище, чиито предмет на дейност е в областта на енергетиката, енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.

Обучение

В тази магистърска програма се изучават енергопреобразуващите технологии и системи, чрез които енергията на различните видове възобновяеми източници (слънце, вятър, вода, биомаса и геотермална енергия) се трансформира в полезна енергия за крайните потребители (механична работа, електричество, топлина и студ). Обучението обхваща разнообразни по предназначение, мащаб и принцип на функциониране технологии и системи, сред които:

 • Системи за централизирано или децентрализирано производство на електричество (като слънчеви концентратори, фотоволтаични системи, вятърни паркове, водноелектрически централи, и геотермални електроцентрали);
 • Комбинирани системи за производство на електричество, топлина и студ (когенерация и тригенерация), използващи слънчева енергия, геотермална енергия, или различни видове първична биомаса и продуктите от тяхната преработка (като дървесни пелети, течни биогорива и биогаз) – приложими както за централизирано производство на енергия (топлоелектрически централи, осигуряващи централно топлоснабдяване), така и за децентрализирано (разпределено) производство на енергия (локални когенерационни или тригенерационни системи за отделни сгради, групи от сгради, или индустриални обекти);
 • Активни и пасивни системи за отопление и охлаждане на сгради, използващи слънчева или геотермална енергия, или енергия от биомаса;
 • Системи за производство на гореща вода за сгради, басейни, или индустриални процеси, използващи слънчева или геотермална енергия.

Изучават се и особеностите при интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електрическата мрежа и при крайните потребители на енергия, както и свързаните с това нормативни изисквания. Обучението по специалността обхваща и възприетите международни споразумения, европейските и националните политики, както и действащите икономически инструменти, целящи насърчаване на използването на възобновяема енергия и постигане на устойчиво енергийно развитие.

Квалификация

Завършилите тази магистърска програма придобиват професионална квалификация "енергиен инженер" и могат да извършват дейности в различни организации, предприятия и институции от частния и от публичния сектор, свързани с:

 • Анализ и оценка на потенциала за оползотворяване на слънчевата, вятърната, водната и геотермалната енергия и енергията от биомаса;
 • Анализ и оценка на технико-икономическите и екологични показатели на технологиите за оплолзотворяване на ВЕИ;
 • Приложение на специализиран софтуер за оптимизиране на работните и режимни параметри на системи за оползотворяване на ВЕИ;
 • Приложение на специализирани методи и софтуер за енергийно моделиране и симулиране;
 • Изготвяне на експертизи и извършване на консултантски услуги в областта на оползотворяването на ВЕИ;
 • Организиране и управление на проекти за оползотворяване на ВЕИ;
 • Внедряване и експлоатация на системи за оползотворяване на ВЕИ;
 • Организиране, ръководене и извършване на научно-изследователска и развойна дейност в областта на ВЕИ;
 • Организиране на дейности и провеждане на политики за ефективно оползотворяване на потенциала на ВЕИ;
 • Организиране и извършване на рекламна и търговска дейност, свързана с технологиите за оползотворяване на ВЕИ и интегрирането им в крайното потребление на енергия.

Общи характеристики

Обучението е с продължителност 1 година (2 семестъра) и включва 11 учебни дисциплини и дипломно проектиране (общо 60 кредита по ЕСНТК). Пълния учебен план може да видите тук.

Структура

Обучението е структурирано по следния начин:

 • Модул 1 (обща теоретична подготовка, 11 кредита): Модулът включва три задължителни учебни дисциплини, чрез които студентите придобиват базови знания по термодинамика, топлопренасяне и механика на флуидите, както и познания за енергийните ресурси на страната и света, цялостната енергийна система и тенденциите в нейното развитие. В дисциплините „Термодинамика и топлопренасяне“ и „Механика на флуидите и флуидна техника“ се изучават фундаменталните концепции и физични закони в енергийното инженерство, основите на енергопреобразуващите процеси и технологии, и основите на методите за техния анализ. Студентите се запознават с основните устройства и елементи, изграждащи енергопреобразуващите системи. Дисциплината „Енергийни ресурси и устойчиво енергийно развитие“ осигурява знания за разполагаемите ресурси на изкопаеми горива, технологиите за добиването и оползотворяването им, екологичните и икономически аспекти на конвенционалната енергетика, както и за общата посока на развитие на енергийния сектор, концепциите и стратегиите за устойчиво енергийно развитие.
 • Модул 2 (специална подготовка, 39 кредита): В този модул са включени шест задължителни и две избираеми дисциплини, в които се изучават технологиите и системите за оплозотворяване на слънчева енергия, геотермална енергия, водна енергия, вятърна енергия и енергия от биомаса. Тези дисциплини са предназначени за натрупване на солидни знания и умения, свързани с: (1) анализ и оценка на разполагаемия потенциал на изучаваните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); (2) различните възможности, технологии и системи за преобразуване на енергията на възобновяемите източници в механична работа, електричество, топлина и студ; (3) специфичните особености при преобразуване на енергията на изучавания възобновяем източник, както и въздействието на съответните енергопреобразуващи процеси върху околната среда; (4) интегрирането на ВЕИ в електрическата мрежа и при крайните потребители на енергия; (5) европейските политики и нормативните изисквания, свързани с внедряването и експлоатацията на системи за оползотворяване на ВЕИ.
 • Модул 3 (дипломна работа, 10 кредита): Обучението завършва с дипломна работа, в която се прилагат придобитите общотеоретични и специализирани знания и умения.

Учебни дисциплини

Повече за учебните дисциплини в програмата, водени от катедра "Топлинна и хладилна техника", може да научите тук.

Основното изискване за прием в магистърската програма е наличието на диплома за висше образование със завършена степен "бакалавър" или "магистър" (или преодставяне на съответната академична справка) по специалности от област на висше образование 5. Технически науки или професионални направления 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

Класирането на кандидат-студентите се основава на оценките от предходните етапи на обучение. Документи за кандидатстване се подават в катедра "Топлинна и хладилна техника". За повече информация и кандидатстване може да се свържете директно с нас:


 

Дипломиране