Производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност при крайните потребители на енергия са сред основните приоритети в енергийната стратегия на Европейския съюз.

Анализът на всички сценарии показва, че най-големият дял на технологиите за доставка на енергия през 2050 г. се пада на възобновяемите енергийни източници.
По-високата енергийна ефективност на новите и на съществуващите сгради е от основно значение. Сградите с почти нулево потребление на енергия следва да станат норма. Сградите, в т.ч. жилищата, биха могли да произвеждат повече енергия, отколкото употребяват.

Европейска комисия, Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.

В катедра „Топлинна и хладилна техника“ се преподават серия от дисциплини в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност, като тези дисциплини са застъпени във всички специалности на катедрата. В дисциплините се разглеждат разполагаемите ресурси и потенциалът за оползотворяване на различните видове ВЕИ, технологиите за производството на електричество, топлина и студ от ВЕИ, начините за интегриране на тези технологии при крайното потребление и приложението им за децентрализирано производство на енергия в контекстра на “умните” енергийни мрежи. В отделни дисциплини се изучават принципите на инженерната екология и методите за анализ на енергийните характеристики на сгради.

Възобновяеми енергийни източници

Код: BHRTS47         Кредити: 4

Това е въвеждаща дисциплина в областта на възобновяемата енергия, в която се разглеждат различните видове възобновяеми енергийни източници: слънчева, геотермална, вятърна, водна енергия и биогорива. Студентите получават базови познания за разполагаемите ресурси и за техническия потенциал на разглежданите източници, както и за съвременните технологии за оползотворяването му с цел производство на топлина и електричество. Изучават се специфичните особености на разглежданите източници и на методите за оценка на потенциала им.

Инженерна екология

Код: BHRTS48          Кредити: 4

Това е общоинженерна дисциплина, която  изучава взаимовръзките в системата “човек – производство – околна среда” в тяхното интегрално единство. Изучава се структурата и функционирането на ноосферата на локално и регионално ниво. Околната среда се изучава като световна система. Изучават се отделните екологични системи и сфери. Разглеждат се следните основни теми: нормативна база на екологията; екологични системи; видове замърсители на околната среда; нормиране на замърсяването; разпространение на вредните вещества; естествена регенерация; методи и средства за пречистване на околната среда.

Системи за комбинирано производство на електричество и топлина

Код: METEE07.2          Кредити: 4

В курса се изучават различните видове първични двигатели за когенерационни системи (бутални двигатели, парни и газови турбини, горивни клетки); съответните термодинамични цикли; начините за оползотворяване на остатъчната топлина от първичните двигатели; съпътстващите устройства и елементи на когенерационните системи; както и приложенията на когенерационните системи за осигуряване на електричество, топлина и студ (тригенерация) в индустрията и сградния сектор. Изучават се възможностите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници чрез когенерация и използването на малки когенерационни системи за децентрализирано производство на енергия в контекста на „умните” енергийни мрежи.

Енергийни характеристики на сгради

Код: METEE08         Кредити: 4

В дисциплината се изучават процедурите за обследване за енергийна ефективност на сгради, основните правила за изчисляване на годишния разход на енергия, оценяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност, както и правилата за съставяне на енергиен паспорт и сертификат за енергийните характеристики на сградите.

Оползотворяване на слънчева енергия

Код: МTURES04          Кредити: 5

Дисциплината е изградена от четири модула. В първия модул студентите се запознават със специфичните особености на слънцето като енергиен източник, характеристиките на слънчевата радиация и методите за оценка на наличния потенциал за оползотворяване. Във втория модул се изучават различни видове и конструкции на топлинни слънчеви колектори и схеми на активни системи за оползотворяване на преобразуваната от тях енергия. Изучават се възможностите за използването им както за отопление, така и за производство на електричество (чрез слънчеви концентратори), включително в системи за комбинирано производство на електричество, топлина и студ (когенерация и тригенерация). Студентите изучават и методи за оценка на енергийната, екологична и икономическа ефективност на топлинните слънчеви системи и придобиват умения за работа с различни софтуерни продукти, разработени за тази цел. В третия модул се изучават различните видове директни и индиректни пасивни слънчеви системи, приложими за отопление и вентилация на сгради. Изучават се начините за интегриране на тези системи в архитектурата на сградите, както и методите за оценка на оползотворената от тях слънчева радиация и влиянието им върху енергийните характеристики на сградите. Четвъртият модул запознава студентите с методите, техническите средства и ефективността при директно преобразуване на слънчевата радиация в електричество чрез фотоволтаични преобразуватели.

Оползотворяване на геотермална енергия

Код: MTURES06          Кредити: 4

В дисциплината се разглеждат физичните процеси, определящи земята като източник и генератор на топлина, както и достъпния национален и световен потенциал на геотермални находища за добив на топлина и електричество. Изучават се специфичните особености при експлоатация на високо- и нископотенциални геотермални ресурси: вулканични топлинни източници и флуиди, сухи горещи скали седиментни басейни, подземни води. Разглеждат се съвременни технологични схеми за оползотворяване на потенциала на тези ресурси при производството на електричество и топлина в централизирани и децентрализирани системи, методите за определяне на техническите характеристики на изграждащите ги елементи. Дисциплината дава знания и за оценка на ефективността при интегриране на геотермалните технологии в системите за крайно потребление на енергия.

Технологии за оползотворяване на топлина от ВЕИ

Код: MTURES10.1          Кредити: 4

В дисциплината се изучават основните схеми, по които се изграждат отоплителните, вентилационните, климатичните и системите за горещо водоснабдяване, принципа им на работа, алгоритмите и методите за определяне на техническите и експлоатационните им характеристики. Разглеждат се и се изучават физичните процеси, изчислителните процедури и алгоритми за определяне на топлинни и охладителни товари в помещения. Изучават се особеностите на работа и принципите за определяне на техническите характеристики на елементите на енергопреобразуващите системи при различни експлоатационни и режимни условия. Представят се различни схеми на системи за отопление, вентилация и климатизация, както и възможностите за интегриране на възобновяеми източници в тях. Студентите получават знания за методите за оценка на ефективността на различни технологии за оползотворяване на възобновяеми източници в сградни и промишлени топлинни системи.