“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, реализирана в партньорство между катедра “Топлинна и хладилна техника” и други катедри от университета. В тази магистърска програма ще се изучават енергопреобразуващите технологии и системи, чрез които енергията на различните видове възобновяеми източници (слънце, вятър, вода, биомаса и геотермална енергия) се трансформира в полезна енергия за крайните потребители (механична работа, електричество, топлина и студ).

Световната тенденция в развитието на енергийния сектор включва драстично нарастване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Дългосрочната стратегия на Европейския съюз, отразена в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., предвижда те да станат основния източник на енергия за потребителите в Европа. Това е приоритетна стратегическа цел, свързана с опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот, и осигуряването на енергийна сигурност и независимост.

Обучението по тази специалност цели да подготви квалифицирани енергийни инженери, които със своите знания, умения и компетенции могат да допринесат за постигането на тази стратегическа цел, заемайки различни длъжности в частния и в публичния сектор – от специализирани фирми и отдели, занимаващи се с проучване, разработване, планиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, или други дейности, свързани с реализацията на проекти за производство на енергия от ВЕИ; до правителствени и неправителствени организации на местно, национално и международно равнище, чиито предмет на дейност е в областта на енергетиката, енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.


Обучението по специалността е с продължителност 1 година (2 семестъра) и включва 11 учебни дисциплини и дипломно проектиране (общо 60 кредита по ЕСНТК). Завършилите специалността придобиват магистърска степен с професионална квалификация “енергиен инженер”.

За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършилите висше образование със степен “бакалавър” или “магистър” по специалности от област на висше образование 5. Технически науки или професионални направления 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.